STRONA ARCHIWALNA

גלריה /


הספר אמור לתמוך במשפחה בפונקציית העברת המידע ופעולות החינוך שלה, מכאן נובע צורך שיתוף הפעולה בין בית הספר והבית. ערכים ומסורת שהילדים מוציאים מהבית אמורים לצאת ולהתחזק בבית הספר. אז הילד יכול לגדול ולהתפתח באופן חופשי ובהרגשת ביטחון.

לאדם המודרני מגיע בכל עת מידע וחוויות שונות מהרבה מקורות, גם בלא כוונה לקבלו.

הילד במצב זה לעתים קרובות חסר הגנה ומקבל הוראות מנוגדות, מה שיוצר אי סדר בהבנה שלו  וראי של העולם. בית הספר, יחד עם בית המשפחה, עוזר לילד לסדר את תמונת העולם, על מנת שזאת תהיה תואמת לעולם הערכים.

הכבוד לאמת חשוב מאוד. בית הספר יכול באופן יעיל לתמוך במשפחה בשדה הפיתוח האישי של הילד באמצעות העמדת דרישות המשמשות ליצירת אופי, התגברות על קשיים, ביצוע מטרות. בית הספר הוא גם מקום מפגש. התפקיד שלו מהותי במיוחד בגדר צבירת ניסיון הקשור לשיתוף פעולה בקבוצה של ילידם באותו הגיל וכניסה לעולם של חובות וזכויות אזרחיות. ידע נחוץ של היסטוריה הלאומית, ספרות ותרבות, על הטבע עוזרת לבנות גאווה חיובית ממדינה והרצון להמשיך את התרבות בה הילד גדל.

הפיתוח של אדם צעיר לא היה מושלם אלמלא ההיבט הנפשי של הפיתוח. כאן גם יש צורך לדוגמאות והמרצות.

אנחנו שמים דגש מיוחד על גישה אישית לכל ילד, אנו מנסים לגלות את הכישרון שלו ולעזור בפיתוחו. הדבר עוזר לבנייה הערכה העצמית של הילד במובן החיובי ולמציאת מקום בקהילת בית הספר.

טוב לב ותחושת אמון שנותנים המורים מביאים לגישה זהה הדדית מצד התלמידים, מה שנותן בסיס להליך לימודי וחינוכי אפקטיבי.

Kluby edukacji

Facebook