STRONA ARCHIWALNA

ГИМНАЗИЯ /

Семейството е естествената среда, където детето пораства , а родителите са неговите първи възпитатели.

Училището трябва да помага на семейството, като предава знания и създава възпитателни ценности. Ето защо семейството и училището си сътрудничат. Ценностите и традициите, научени в семейството, трябва да намират потвърждение и  подкрепа в училище.Тогава детето може  да расте свободно и да се развива безопасно.

Съвременният човек непрекъснато се сблъсква с огромна информация  и черпи опит от различни източници, често и случайни. В такива случаи детето често е беззащитно и приема безкритично противоречивите сигнали, което създава хаос в разбирането му за света.Училището заедно със семейството помагат на детето да подреди представата си за света, така че това да е в хармония с ценностите.

Изключително важно е уважението към истината.Училището може значително да подпомогне семейството в  развитието на детето като личност чрез поставяне на задачи, които да оформят характера му, да го научат да преодолява трудностите, да реализира цели.Училището е място за различни срещи.Неговата роля е съществена, преди всичко в придобиването на учениците на опит, свързан с работата им в група с връстниците си  и в усвояване на граждански права и задължения. Задължителните знания за собствена национална история, литература и култура, за родната природа помагат на учениците  да  израснат горди с държавата си и пораждат желание за култивиране на традициите в бъдеще. Развитието на младия човек би било недостатъчно, ако не се вземе под внимание духовното израстване.Затова той се нуждае от подкрепа и образци.

Изключително внимание отделяме на индивидуалния подход към всеки ученик.Стараем се да открием неговите таланти и да му помогнем да ги развие.Това помага да се изгради чувство за собствена стойност и да си намери място в училищната среда.

Желанието за помощ и доверието, които си оказват взаимно учителите и учениците, стои в основата на ефективен възпитателен и образователен процес.

Kluby edukacji

Facebook